Keskiviikko 24.04.2024
Nimipäivät: Pertti, Albert, Altti

Tuuli:
 

Hämeenlinnalla pitkä kokemus ikäihmisten palvelujen kilpailuttamisesta

Valtakunnallinen keskustelu vanhuspalveluista on käynyt kiivaana. Se on keskittynyt suurten yksityisten hoivayritysten toimintaan ja niihin kohdistuvaan valvontaan kuntien, aluehallintovirastojen ja Valviran toimesta.

Hämeenlinnan kaupunki on ottanut osaa keskusteluun tiedotteellaan, jossa todetaan että kaupungilla on pitkä kokemus ikäihmisten hoivapalveluiden kilpailutuksesta.

Tällä hetkellä ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta noin 60 prosenttia ostetaan yksityisiltä toimijoilta ja kotihoidosta noin 15 prosenttia. Yksityisiä hoivakoteja Hämeenlinnassa on 19, joiden kanssa on puitesopimus palvelun hankinnasta. Kaupunki hankkii palveluja yksityisiltä kulloisenkin tarpeen mukaan eikä ole sitoutunut tietyn paikkamäärän hankintaan.

Kaupungin mukaan on tärkeää, että keskustelua ikääntyneiden palveluista käydään. Ikääntyneiden määrä kasvaa ja sen myötä palvelutarpeet lisääntyvät.  Tämä edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja uudistamistyöhön liittyviä linjauksia sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla.

Hämeenlinnan kaupunki on kilpailuttanut ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan vuonna 2016. Sopimus on voimassa 31.12.2019 saakka ja sen jälkeen on 1 optiovuosi. Hankinnassa hinnan painoarvo oli 70 ja laadun 30 prosenttia. Palveluntuottajien edellytetään noudattavan voimassa olevia laatusuosituksia ja hoivayksikön toimiluvan mukaista henkilöstömitoitusta.

Sopimuksiin on liitetty kannusteet ja vuosittain tehdään ns. minikilpailutus toteutuneen asiakastyytyväisyyden, toimintakykymittarilla (RAI-arviointi) toteutuneen laadun ja hinnan perusteella. Hyvin onnistuneet yksiköt nousevat hankintajärjestyksessä kärkipäähän ja huonommin menestyneet jäävät loppupäähän. Koska kaupunki ei hanki kaikkia tarjolla olevia paikkoja, huonommin menestyneisiin yksiköihin ei pääsääntöisesti sijoiteta uusia asiakkaita.

Tarkastuskäynti tehdään aina, kun uutta toimintaa aloitetaan tai sitä muutetaan oleellisesti. Hoito- ja hoivapalvelujen tuottaminen on Suomessa luvanvaraista. Luvansaannin edellytyksenä on, että hoitopaikkaan on tehty valvontakäynti ennen toiminnan aloittamista.

Ennakoivista valvonnan keinoista keskeisin on palveluntuottajan omavalvonta, jonka pohjaksi he tekevät lain edellyttämät omavalvontasuunnitelmat. Kaupunki edellyttää, että yksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat asiakkaiden ja omaisten helposti saatavilla.

Ympärivuorokautisen hoivan sopimusten toteutumista seurataan asiakastyytyväisyyden, RAI-arvioinnin sekä asiakaspalautteiden perusteella. Näistä nousevien epäkohtien perusteella käynnistetään tarvittavat valvontatoimenpiteet, selvityspyynnöt ja tarkastuskäynnit.

Yksityisten palveluntuottajien yhteistyöryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ryhmässä käsitellään ajankohtaisia asioita liittyen mm. sopimuksiin, laadunvalvontaan, valtakunnallisiin tai kaupungin omiin linjauksiin.

Kotihoidon sopimus on ollut voimassa vuodesta 2013. Myös tähän sopimukseen sisältyy kannustejärjestelmä, jolla mitataan palvelun laatua ja vaikuttavuutta. Hyvästä onnistumisesta palkitaan ja laatupoikkeamista määrätään sanktioita.

Laatupoikkeamia seurataan kuukausittain palveluntuottajan ja kaupungin yhteisissä palavereissa. Kaupungin palveluohjaajat ja Attendon työntekijät käyvät kuukausittain läpi asiakkaiden palvelujen toteutuman ja tarkistavat, että hoito- ja palvelusuunnitelman palvelut vastaavat asiakkaan tarvetta ja toteutuvat sovitusti.

Asiakkaiden ja läheisten toivotaan antavan palautetta kaikista palveluista matalalla kynnyksellä. Palautetta voi antaa esimerkiksi kaupungin sähköisen palautekanavan  kautta.

Välittömästi annettu ja yksilöity palaute pystytään selvittämään tarkimmin ja parhaiten tekemään tarvittavat toimenpiteet todettujen epäkohtien poistamiseksi. Ensisijaisesti palaute toimitetaan yksikön esimiehelle, mutta mikäli tilanne yksikössä ei korjaannu, on hyvä tehdä lain mukainen muistutus. Muistutuksen voi kirjata muistutuslomakkeelle  tai vapaamuotoisesti.

Epäkohdista voi ilmoittaa nimettömänä. Henkilöstöllä on oikeus ja lain mukainen velvollisuuskin ilmoittaa epäkohdista ja myös he voivat tehdä ilmoituksen nimettömänä. Mikäli palautteeseen ja muistutukseen saatu vastaus on palautteen antajan mielestä riittämätön, voi hän tehdä kantelun aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Kaupunki kertoo suhtautuvansa kaikkiin palautteisiin vakavasti, selvittävänsä niissä esille nostetut asiat ja tarvittavat toimenpiteet.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.