Perjantai 14.06.2024
Nimipäivät: Kielo, Pihla

Tuuli:
 

Tyryn akkupurkaamon ja Hattelmalan entisen kaatopaikan riskit osoittautuivat epäiltyä vähäisemmiksi

Hattelmalanharjun tärkeällä pohjavesialueella sijaitseva Tyryn akkupurkaamo on merkitty Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesien suojelusuunnitelmassa A-luokan riskikohteeksi.

Alueen välittömässä vaikutuspiirissä on Kylmälahden pohjavedenottamo. Onneksi pohjaveden virtaus suuntautuu Tyrystä kohti Vanajavettä eikä kohti pohjavedenottamoa.

Tyryssä on ollut autonkorjaustoimintaa 1960-70 ?luvuilla. Maa-ainesten otto alkoi samoihin aikoihin. Hämeenlinnan kaupungin maankaatopaikka on ollut kohteella 1991 lähtien.

Vuoden 2016 vesinäytteenotossa pohjavesiputkessa HP1 todettiin normit ylittävä, kohonnut arseeni-, kadmium-, lyijy-, nikkeli- ja sinkkipitoisuus. Kahdessa putkessa (HP1, HP2B) todettiin kohonnut ksyleenipitoisuus, joka ei kuitenkaan ylittänyt normeja.

Syksyllä 2017 metallit tutkittiin 30 maanäytteestä ja kahdesta sedimenttinäytteestä. Lukuun ottamatta arseenia ja kobolttia, metallien pitoisuudet alittivat kaikissa näytteissä kynnysarvotason.

Kohonneita, kynnysarvon (5 mg/kg) ylittäviä arseenipitoisuuksia todettiin kaikissa näytteissä yhtä lukuun ottamatta. Koboltin pitoisuus ylitti lievästi kynnysarvotason (20 mg/kg). Hämeenlinnan seutu kuuluu osittain Pirkanmaan arseeniprovinssiin. Tyypillistä alueelle on arseenin ja koboltin kynnysarvoa korkeammat maaperän taustapitoisuudet.

Kohteessa todettujen arseenipitoisuudet ylittävät alueellisen taustapitoisuuden yhteensä 13 näytteessä. Todetut kobolttipitoisuudet ovat taustatasolla.

Kohteen nykykäyttö ei aiheuta kunnostustarvetta. Haitta-aineiden kulkeutumista laajemmalle tapahtuu vähäisissä määrin pääosin pohjaveden mukana, mutta merkittäviä ekologisia tai terveydellisiä riskejä ei arvioida olevan. Myös viereisen maankaatopaikan toiminnalla on todennäköisesti vaikutusta alueen pohjaveden laatuun.

Alueella suositellaan jatkettavan viereisen maankaatopaikan pohjavesitarkkailua vedessä ajoittain havaittujen kohonneiden haitta-ainepitoisuuksien takia, jotta yleinen pitoisuustaso saadaan paremmin selville.

Lisäksi Kylmälahden vedenottamolta tulisi säännöllisesti analysoida veden laadullisten parametrien lisäksi myös haitta-aineet. Pohjavesiputkista (HP1, HP2, HP2B ja HP3) sekä vedenottamon raakavedestä tai lähistön putkesta esitetään vuosittain tutkittavaksi liukoiset metallit, VOC-yhdisteet, PAH-yhdisteet ja öljyt.

Hattelmalan vanha kaatopaikka lienee sijainnut Kylmälahden pohjavedenottamon lounaispuolella. Hattelmalan sairaalan alueelta moottoritien tuntumaan on tuotu eloperäistä jätettä, josta osa on jäänyt moottoritien alle ja osa on siirretty nyt tutkitulle alueelle. Entisen kärrytien varteen on tuotu romua.

Syksyllä 2017 kaatopaikka-alueelle tehtiin 6 koekuoppaa, joista otettiin maanäytteitä. Näytteenotossa havaittiin jätettä yhdessä näytepisteessä.

Lisäksi alueelle asennettiin pohjavesiputki (PVP107). Analysoiduissa näytteissä ei havaittu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, PAH- tai PCB-yhdisteitä tai dioksiineja ja furaaneja.

Raskasmetalleista havaittiin ainoastaan kohonneita pitoisuuksia arseenia ja yhdessä pisteessä kobolttia. Pitoisuudet ovat luontaisia alueella, eivätkä niiden katsota johtuvan teollisesta toiminnasta tai kaatopaikkatoiminnasta.

Arseeni ei tehtyjen pohjavesitutkimusten perusteella ole kulkeutunut pohjaveteen. Jätetäytöstä ei arvioida enää kulkeutuvan haitta-aineita pohjaveteen, koska jätetäyttö on sijoitettu alueelle kauan aikaa sitten. Kohteessa ei ole kunnostustarvetta. Arseenille voisi lähinnä altistua maaperän muokkausten tai kaivuun yhteydessä.

Selvitykset tehtiin Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämässä hankkeessa Pöyry Finland Oy:n toimesta. Tutkimusten kustannukset jaettiin valtion (70 %) ja Hämeenlinnan kaupungin (30 %) kesken.

1 kommentti

  1. asem:

    Entinen , sittenmin Kadonnut ,appiukkoni harjun antta , piti purkaamoo tyryllä , ei ollut minkäänlaisia suoja altaita , kaikki öljyt sun muut valui suoraan maahan , ihmettelen jos maa on puhdasta !!

     

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.